Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

1.1
Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten met Gone with the wind betreffende de verkoop en levering of andere diensten.

1.2
De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden, waarvan de klant zich mocht bedienen wordt door Gone with the wind expliciet van de hand gewezen.

1.3
Afwijkingen en/of aanvullingen op deze voorwaarden gelden uitsluitend wanneer deze schriftelijk aan de klant zijn bevestigd.

1.4
Gone with the wind behoudt zich het recht voor deze voorwaarden tussentijds te wijzigen.

Artikel 2. Aanbod en bestelling

2.1
Alle offertes van Gone with the wind in welke vorm ook, zijn steeds vrijblijvend, onverbindend en zolang de voorraad strekt, tenzij anders is overeengekomen.

2.2
Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren ,in prijslijsten of op de website ,worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld.

Geringe afwijkingen in de door Gone with the wind verstrekte gegevens zijn toelaatbaar voorzover zij niet uitmonden in een door Gone with hte wind te verrichten wezenlijk andere prestatie.

Artikel 3. Overeenkomsten

3.1
Met uitzondering van contante verkopen en vooruitbetalingen komen overeenkomsten niet tot stand door het zenden van een bestelling, doch uitsluitend door orderbevestiging via email van Gone with the wind.

3.2
Een schriftelijke opdrachtbevestiging of een bevestiging van een wijziging in een overeenkomst wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de klant onverwijld bezwaar maakt.

Artikel 4. Prijzen

4.1
De prijzen zijn, tenzij anders vermeld, gebaseerd op contante betaling ; inclusief BTW; in Euro’s; exclusief vrachtkosten

4.2 Alle bestelde goederen dienen vooraf betaald te worden tenzij anders overeengekomen

Artikel 5. Risico

5.1
De goederen zijn en reizen voor risico van de klant af vestiging Gone with the wind

5.2
Gone with the wind is gerechtigd tot het doen van deelleveringen.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

6.1
Gone with the wind behoudt zich de eigendom voor alle door haar geleverde goederen tot op het moment van volledige betaling van de prijs van alle door Gone with the wind aan de klant geleverde of nog te leveren goederen, alsmede van eventuele vorderingen voor door Gone with the wind ten behoeve van de klant in het kader van de levering van goederen verrichtten en of diensten en hetgeen Gone with the wind van de klant te vorderen mocht hebben wegens een tekortkoming van de klant in de nakoming van de tussen Gone with the wind en de klant gesloten overeenkomst, daaronder begrepen incassokosten, rente en boeten.

Artikel 7. Aflevering en reclames

7.1
Opgaven van levertijden zijn bij benadering, tenzij anders is overeengekomen. Behoudens opzet of grove schuld is Gone with the wind voor overschrijding nimmer aansprakelijk.

7.2
Reclames over deugdelijke of onvolledige levering dienen door de klant binnen 5 dagen na ontvangst van de goederen, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar te worden gemaakt aan Gone with the wind

7.3
De klant is niet gerechtigd om op grond van reclames de betaling op te schorten.

Artikel 8. Garantie

8.1
Gone with the wind verstrekt alleen garantie op de producten van Flensted Mobiles. De garantie bedraagt drie maanden.

8.2
Wanneer er sprake is van ondeskundig gebruik, verkeerd monteren,uitpakken, beschadiging door inwerking van vocht of andere oorzaken die buiten de invloedssfeer van Gone with the wind liggen, komt de garantie te vervallen. De garantie strekt zich te nimmer uit tot vergoeding van kosten of schade doordat de koper zelf wijzigingen of reparaties aan de produkten verricht of doet verrichten dan wel indien de produkten voor andere doeleinden zijn aangewend dan waarvoor deze zijn bestemd, dan wel op onzorgvuldige of onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden.

8.3
Gone with the wind is tot geen andere garantie gehouden dan in dit artikel bepaald.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1
Voor enige directe of indirecte schade waarvoor Gone with the wind in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal Gone with the wind niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld/nalatigheid aan de zijde van Gone with the wind.

9.2
De klant vrijwaart Gone with the wind te dezer zake tegen alle aanspraken van derden.

9.3
De aansprakelijkheid van Gone with the wind blijft ten allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering dan wel het bedrag dat Gone with the wind de klant maximaal in rekening had kunnen brengen.

9.4
De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen die door Gone with the wind ter uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Artikel 10. Toepasselijkheid

10.1
Deze voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht indien de offertes, bestellingen en/of leveranties vanuit en/of in Nederland zijn gemaakt respectievelijk worden verricht.

10.2
Met inachtneming van art . 100 Wetboek van Burgelijke Rechtsvordering, worden alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met een tussen Gone with the wind en haar afnemer gesloten overeenkomst bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter te Amsterdam, met dien verstande Gone with the wind het recht behoudt ieder geschil aanhangig te maken bij de rechter die bevoegd is in de woonplaats van de afnemer.

Artikel 11. Overige bepalingen

11.1
In geval afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.

11.2
De koper van goederen van Gone with the wind in Nederland geeft toestemming voor registeren en gebruiken van zijn persoonlijke gegevens, in de zin van de Nederlandse Wet Persoonsregistraties, welke Gone with the wind in de normale uitoefening van haar bedrijf heeft verkregen, voor eigen gebruik van Gone with the wind. Deze informatie wordt dus niet aan derden verstrekt. Deze wet is per 25 mei 2018 veranderd, u kunt de vernieuwde privacy verklaring hier vinden.